ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2048

ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИ СРЕДСТВА ЗА ПОДСЛОН ИЛИ МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ – 2048

На основание на:
Закон за туризма - чл. 169, във връзка с; чл. 168, ал. 2

Описание на резултат от услугата:
Издаване на удостоверение при промяна в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за настаняване.

Необходими документи:
- заявление за промяна в обстоятелствата по образец,
- декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
- декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
- копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
До изтичане на първоначално издаденото удостоверение за категория.

Срок на изпълнение: 14 дни.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в служба „ Местни приходи” или по банков път, след което преписката се насочва към директор на дирекция „ОД и УТ”, където се извършва проверка на приложените документи. При промяна на вписаните обстоятелства в Общинския регистър на категоризираните туристически обекти в Община Николаево, вписаното лице подава заявление по образец до кмета на общината, за отразяване на промяната в 30-дневен срок от настъпването й. При промяна на собствеността върху категоризирани средства за подслон и места за настаняване, лицето придобило собствеността подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на Община Николаево за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. При промяна на лицето, извършващо дейност в категоризирани средства за подслон и места за настаняване, лицето, което ще извършва дейност, подава заявление по образец и изискуемите документи до кмета на Община Николаево за отразяване на променените обстоятелства в регистъра. В тези случаи определената категория на туристическия обект се запазва.

Такса: 150.00 лв.
Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.