Заместник-кметове

Заместник-кмет "Финанси и общински дейности"

Иван Любомиров Павлов 

Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, стая № 9, етаж 3, тел. 04330 / 2040, e-mail: zamkmet@nikolaevo.net

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

1. Стопанските дейности;
2. Архитектура, строителство и териториално развитие;
3. Комунални дейности и благоустройство;
4. Собственост и общински предприятия;
5. Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси с местно значение;
6. Инвестиционна политика;
7. Социални дейности, образование, култура, здравеопазване. 

Заместник-кмет "Административно и техническо обслужване"

Стайко Василев Петков

Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, стая № 2, етаж 3, тел. 04330 / 2079, e-mail: zamkmet-ato@nikolaevo.net

Заместник-кметът подпомага кмета на общината, съобразно възложените му функции и отговаря за:

1. Охрана и сигурност;
2. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.