Покана за среща за създаване на местна инициативна рибарска група, във връзка със стартирал прием на проекти - 15.02.2024 г., 14,00 часа

Дата:

Във връзка със стартирал прием по процедура BG14MFPR001-3.001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ПОДКРЕПА НА РАЗРАБОТВАНЕТО И БЪДЕЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”, Ви каним на среща за излъчване на представители на всички заинтересовани страни за създаване на Местно партньорство и водещ партньор – кандидат за получаване на безвъзмездна финансова помощ за създаване на Местна инициативна рибарска група.
Партньори могат да бъдат представители на рибарски, аквакултурни, туристически или други изразяващи местната идентичност на територията на общините Николаево и Гурково.
Партньорството ще се формира от представители на публичните и частните местни социално-икономически интереси и може да е подкрепено от представители на рибарски и/или аквакултурни, риболовни и/или ловно-рибарски, туристически и други, изразяващи местната идентичност юридически лица/организации на територията на общините Николаево и Гурково.
Местоположение :

Срещата ще се проведе в заседателната зала на общински съвет в сградата на Община Николаево от 14:00 ч. на 15.02.2024 г.

Организатори:

Община Николаево

За контакти:

тел: 0888212738, Диляна Петрова – старши експерт „ИОП“, obporuchki@nikolaevo.net