Банкови сметки на община Николаево

ДАННИ НА ОБЩИНАТА

Община Николаево
ул."Георги Бенковски № 9
ИД № 123116940

ИД № по ЗДДС: BG 123116940

МОЛ: инж. Константин Костов
 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА Николаево

Вид сметка 

УниКредит Булбанк АД

BIC код - UNCR BGSF

BG86 UNCR 9660 3384 1132 10

набирателна сметка (сметка за чужди средства)

BG14 UNCR 9660 3184 1132 13

бюджетна сметка

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

приходна сметка само в лева

BG69 UNCR 7000 3214 5422 59

специална извънбюджетна сметка за европейски фондове

BG39 UNCR 7000 3219 3475 97

специална извънбюджетна сметка за фонд "Земеделие"

Всички сметки на Община Николаево са в български лева.
 

 

IBAN сметка

Вид плащане

Код за вид плащане

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Окончателен годишен /патентен/ данък

44 14 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Данък върху недвижимите имоти

44 21 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Данък върху наследствата

44 22 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Данък върху превозните средства

44 23 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такса за битови отпадъци

44 24 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

44 25 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Туристически данък

44 28 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Други данъци

44 34 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Вноски от приходи на общински предприятия и институции 

44 37 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

44 40 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от наеми на имущество

44 41 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от наеми на земя

44 42 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

44 43 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от лихви по текущи депозити

44 44 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Дивидент

44 48 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

44 49 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Дарения, помощи и други безвъзмезно получени суми от страната

44 51 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Дарения, помощи и други безвъзмезно получени суми от чужбина

44 52 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от продажба на ДМА

44 55 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от продажба на земя

44 56 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от концесии

44 57 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

44 58 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от продажба на НМА

44 59 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети

44 65 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Други неданъчни приходи

44 70 00

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за технически услуги

44 80 01

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на детски градини

44 80 02

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на детски ясли

44 80 03

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на детски лагери и други по социалния отдих

44 80 04

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

44 80 05

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за добив на кариерни материали

44 80 06

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за административни услуги

44 80 07

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на пазари, тържища и други

44 80 08

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на полудневни детски градини

44 80 09

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за ползване на общежития и други по  образованието

44 80 10

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Такси за гробни места

44 80 11

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Туристически такси

44 80 12

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Други общински такси

44 80 90

BG18 UNCR 9660 8484 1132 13

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

44 80 81