Кмет

Снимка на текущия кмет

инж. Константин Руйчев Костов

Кмет на Община Николаево

  • Адрес
    Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8
  • Телефон
  • Приемен ден
    понеделник от 13,00 до 16,00 часа

Кметът на общината:


01. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

02. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

03. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кмета на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

04. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

05. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет;

06. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

07. Организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това. Изпраща на общинския съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 7-дневен срок от издаването им;

08. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;

09. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове;

10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;

11. Организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;

12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства и кметските наместници на населените места, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

14. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;

15. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

16. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

17. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;

18. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);

19. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

20. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

21. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината на 3 месеца;

22. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

23. представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.