Общинска собственост

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ЗЕМЯ С УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ...
Прочети
ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ Законно основание чл. 36 от Закона за общинската собственост (ЗОС)...
Прочети
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРЕН ИМОТ Законно основание: Административнопроцесуален кодекс (АПК) Закона за общинската собственост (ЗОС) Закона за собствеността и...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛУЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   Документи,...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2021 На основание...
Прочети
СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – 2022 На основание на: Закон...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ – 2059 На основание на: Закон за собствеността и ползването на земеделските земи...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2078 На основание на: Закон за...
Прочети
ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2081 На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62,...
Прочети
СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2095 На основание на: Закон...
Прочети
Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – 2105 На основание на: Закон за общинската собственост –...
Прочети
ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА – 2878   На основание на: Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2...
Прочети