Отчети

Одитно становище по Годишен финансов отчет за 2013 г. на община Николаево
Прочети
Одитен доклад за резултатите  от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Николаево за 2013г
Прочети
Отчет за извънбюджетните сметки и фондове
Прочети