Председател


Николай Дончев Кънев - Председател на Общински съвет Николаево


гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж 2, стая 4, тел. 04330 / 2072, ел. поща: obsavet@nikolaevo.net

 

Председателят на общинския съвет:

1.    свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им;
2.    координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
3.    провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации и граждани;
4.    подпомага съветниците в тяхната дейност;
5.    представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
6.    удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет актове;
7.    осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
8.    упражнява контрол върху изразходването на средствата, предвидени за издръжка на общинския съвет;
9.    удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
10.    определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и  гражданите;
11.    следи за довеждане до знанието на  гражданите на общината на всички актове, приети от общинския съвет;
12.    нарежда нормативните актове, приети от общинския съвет, да бъдат доведени до знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната Интернет страница на общината;
13.    организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по населени места;
14.    следи за спазване на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
15.    изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, общинския съвет и Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация