СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПОКАНА ИЛИ ОБЯВA

  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с....
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на...
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА  С ПРЕДМЕТ:   „Доставка и монтаж на платформа за лица в...
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни...
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на...
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици в  община Николаево,...
Прочети
  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: “Консултантски услуги по проект: „Изграждане на спортно игрище...
Прочети
Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана...
Прочети
Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана...
Прочети