Контакти с Общинска администрация

Телефонен номер –

външна линия

Телефонен номер – вътрешна линия

Служител

Длъжност / служба / звено

04330 / 2040

11 / 12 / 15 / 16 / 

17 / 19 / 

20 / 21 / 22 / 

23 / 24 /

30 / 34

Общинска администрация Николаево

Деловодство / Кмет / Касиер / Бюджет / 

Човешки ресурси / Домакин и архив /

Земеделие, Образование / Секретар / Зам.-Кмет "ФОД" /

Програми и проекти / Обществени поръчки; Общинска собственост /

Общински съвет / Зам.-Кмет "АТО"; ОМП, Защита на населението и СИ

04330 / 2260

10

Център за административно обслужване  

ГРАО

04330 / 2108

26

Център за административно обслужване

Директор дирекция ФСДМП / МДТ - касиер

04330 / 2162

27

Център за административно обслужване

Устройство на територията, Главен архитект

04330 / 2209

25

Общинска администрация Николаево - портал

Дежурни към ОбС по сигурност

04330 / 2159

13

Общинска администрация Николаево - счетоводство

Гл. счетоводител / Счетоводство

04330 / 2258, 2281

 

Кметство с. Нова махала

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04334 / 2260, 2335

 

Кметство с. Елхово

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04330 / 2031

 

Кметство с. Едрево

 Кмет, ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

 

Към момента в Общинска администрация Николаево се изгражда нова телефонна централа, с която всяка служба и звено ще има самостоятелен номер за директна връзка. 

Очаквайте новия телефонен указател за връзка с нас!