Контакти с Общинска администрация

Телефонен номер външна линия

Администрация

Длъжност / служба / звено

04330 / 2040

Общинска администрация Николаево – Централа

Централа / Канцелария и Деловодство

04330 / 2244

Общинска администрация Николаево

 

Кмет на Община Николаево

04330 / 2121

Общинска администрация Николаево

 

Заместник-кмет „Финанси и общински дейности“

04330 / 2209

Общинска администрация Николаево –

портал

Дежурни към ОбС по сигурност

04330 / 2070

Общинска администрация Николаево

Земеделие, екология, чистота /

Образование, култура, здравеопазване

04330 / 2071

Общинска администрация Николаево

Секретар на Община Николаево

04330 / 2072

Общински съвет Николаево

Председател на Общинска съвет Николаево /

Секретар на МКБППМН и техн. сътрудник ОбС

04330 / 2073

Общинска администрация Николаево

Инвестиции и обществени поръчки

04330 / 2074

Общинска администрация Николаево

Общинска собственост /

Социални дейности, проекти и програми

04330 / 2075

Общинска администрация Николаево

Касиер

04330 / 2076

Общинска администрация Николаево

Бюджет и човешки ресурси

04330 / 2077

Общинска администрация Николаево

Човешки ресурси

04330 / 2078

Общинска администрация Николаево

Домакин и архив

04330 / 2079

Общинска администрация Николаево

Зам.-Кмет „Административно и техническо обслужване“ /

Защита на населението и СИ

04330 / 2159

Общинска администрация Николаево

Гл. счетоводител / Счетоводство

04330 / 8812

Общинска администрация Николаево

Директор на Дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ и гл. строителен инженер

04330 / 8811

Център за административно обслужване

 

Административно и информационно обслужване - деловодство

04330 / 2260

Център за административно обслужване

ГРАО

04330 / 2108

Център за административно обслужване

Местни данъци и такси

Директор д-я ФСДМП / МДТ - касиер

04330 / 2162

Център за административно обслужване

Устройство на територията /

Главен архитект

04330 / 2258

04330 / 2281

Кметство с. Нова махала

Кмет

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04334 / 2260

04334 / 2335

Кметство с. Елхово

Кмет

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04330 / 2031

Кметство с. Едрево

Кмет

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“


Телефон за административно обслужване - 04330 / 2085


Контакти с Центъра за социална рехабилитация и интеграция

гр. Николаево - 6190, обл. Стара Загора, ул. Република № 3

тел. 0879 383 132