Контакти с Общинска администрация


Телефонен номер външна линия

Администрация

Длъжност / служба / звено

04330 / 2040

Общинска администрация НиколаевоЦентрала

Кмет / Зам.-Кмет ФОД / Деловодство

04330 / 2209

Общинска администрация Николаево –

портал

Дежурни към ОбС по сигурност

04330 / 2070

 

Общинска администрация Николаево

Земеделие, екология, чистота / 

Образование, култура, здравеопазване

04330 / 2071

 

Общинска администрация Николаево

Секретар на Община Николаево

04330 / 2072

 

Общински съвет Николаево

Председател на Общинска съвет Николаево /

Секретар на МКБППМН и техн. сътрудник ОбС

04330 / 2073

 

Общинска администрация Николаево

Социални дейности, програми и проекти

04330 / 2074

 

Общинска администрация Николаево

Общинска собственост /

Инвестиции и обществени поръчки

04330 / 2075

 

Общинска администрация Николаево

Касиер

04330 / 2076

 

Общинска администрация Николаево

Бюджет и човешки ресурси

04330 / 2077

 

Общинска администрация Николаево

Човешки ресурси

04330 / 2078

 

Общинска администрация Николаево

Домакин и архив

04330 / 2079

Общинска администрация Николаево

Зам.-Кмет АТО /

Защита на населението и СИ

04330 / 2159

 

Общинска администрация Николаево

Гл. счетоводител / Счетоводство

04330 / 2260

Център за административно обслужване

ГРАО

04330 / 2108

 

Център за административно обслужване

Местни данъци и такси

Директор д-я ФСДМП / МДТ - касиер

04330 / 2162

Център за административно обслужване

Устройство на територията /

Главен архитект

04330 / 2258,   

04330 / 2281

Кметство с. Нова махала

Кмет,

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04334 / 2260, 

04334 / 2335

Кметство с. Елхово

Кмет,

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

04330 / 2031

 

Кметство с. Едрево

Кмет,

ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

 


Контакти с Центъра за социална рехабилитация и интеграция

гр. Николаево - 6190, обл. Стара Загора, ул. Република № 3

тел. 0879 383 132