Комисии

 

Комисия по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика, контрол върху издадените актове от кмета и актове при възлагане на обществени поръчки.

Председател: Румяна Димитрова Чергеланова

 1. Мюмюн Мюмюн Джелил - член
 2. Иван Минчев Кънев - член
 3. Стефан Светлев Атанасов - член
 4. Иван Атанасов Иванов - член

 

Комисия по устройство на територията, пътна селищна мрежа, транспорт, общинска собственост, околна среда, благоустрояване, земеделие, приватизация и след приватизационен контрол, европейски програми и проекти

Председател: Иван Атанасов Иванов

 1. Ахмед Смаилов Мерджанов - член
 2. Кремена Петрова Костова - член
 3. Илия Рашев Рашев - член
 4. Косьо Христов Косев - член

 

Комисия по образование, наука, култура, здравеопазване , вероизповедания, социална политика и интеграция, работа с подрастващите, туризъм и спорт.

    Председател: Кремена Петрова Костова

 1. Мюмюн Мюмюн Джелил - член
 2. Юлиян Сашев Атанасов - член
 3. Станчо Неделчев Кисьов - член
 4. Стефан Светлев Атанасов - член

 

Комисия по защита и превенция при бедствия и аварии, обществен ред, контрол върху изпълнения на решенията на общинския съвет от местната изпълнителна власт, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество и местна нормативна уредба.

   Председател: Захари Колев Захариев

 1. Иван Минчев Кънев - член
 2. Станчо Неделчев Кисьов - член
 3. Христо Нейков Христов - член
 4. Мюмюн Мюмюн Джелил - член