Списък на общинска администрация

 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

I. ДЛЪЖНОСТИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

Заместник-кмет „Финанси и общински дейности“

Заместник-кмет „Административно и техническо обслужване“

Милен Попов

Стайко Петков

 

Секретар на община

Павлина Цанева

 

Главен архитект

арх. Доротея Христова

 

 

II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“

Мл. експерт ГРАО

Мл. експерт „Административно и информационно обслужване“

Тодорка Ганчева

Анелия Георгиева

 

Ст. експерт „Канцелария и деловодство“

Йорданка Илиева

 

Техн. сътрудник „Общински съвет“ и секретар на МКБППМН

Любка Балканска

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Пенка Кехайова

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Любомира Славова

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Николет Костадинова

 

Гл. специалист „Човешки ресурси“

Мариана Атанасова

 

Изпълнител „Домакин и архив“

Нели Георгиева

 

 

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Общинска дейности и устройство на територията“

Директор на дирекция „ОД и УТ“

инж. Станка Грунова 


Ст. експерт „Инвестиции и обществени поръчки“

Диляна Петрова

 

Ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“

Катя Генчева

 

Гл. специалист „Социални дейности, програми и проекти“

Стилиана Станева

 

Мл. експерт „Общинска собственост и икономически дейност“

Диана Петкова

 

Мл. експерт „ОМП, ЗН и сигурност на информацията“                            

Донка Неделчева

 

Гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

Живка Попова

 

Гл. специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“

Мариана Драгнева

 

 

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи“

Директор на дирекция „ФСДМП“

вакантна

 

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“

Ирена Петкова

 

Главен счетоводител

Златко Генчев

 

Гл. специалист „Счетоводител местни приходи“

Пенка Желева

 

Гл. специалист „Счетоводител“

Петя Петкова

 

Гл. специалист „Касиер“

Марина Иванова

 

Гл. специалист „Касиер местни приходи“

Мирослава Георгиева

 

Гл. специалист „Счетоводител“

Мария Ангелова-Златева

 

 

IV. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радко Цонев

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Станко Станков

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Стоян Стоянов

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Иван Ковачев

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радослав Симеонов

 

Поддръжка ТКО

Ангел Ангелов

 

Поддръжка ТКО

Николай Добрев

 

Поддръжка ТКО

Красимир Гошев

 

Работник „Чистота“

Живка Славова

 

Работник „Поддръжка“

Михаил Михов

 

Работник „Поддръжка спортни съоръжения“

Стоян Петров

 

Организатор ПВЗ

Кънчо Стоянов

 

Организатор ПВЗ

Сергей Радков

 

Изпълнител - отговорник

Емануил Банков

 

Координатор - 1/2 

Илия Тодоров

 

Координатор / чистач - 1/2                                                                           Елена Огнянова

Здравен медиатор                                                                                        Исвенди Мерджан 

Здравен медиатор                                                                                        Марко Тодоров

Общ работник                                                                                               Анко Ангелов

Общ работник                                                                                               Яшар Салимов                

Шофьор - товарен автомобил                                                                     Йовчо Колев

Шофьор                                                                                                         Димитър Стамов

Педагог - 1/2                                                                                                  Станка Стойчева

Образователен медиатор                                                                            Николай Колев

Образователен медиатор                                                                            Радостина Славова

Образователен медиатор - 1/2                                                                    Мария Колева                                             


V. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домакин

Йовка Дончева

 

Готвач

Диана Петрова

 

Помощник - готвач

Здравка Колева

 

Помощник - готвач

Мария Косева

 

Работник – кухня

Соня Стоянова

 

Шофьор

Веселин Петров

 

 

VI. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Шофьор на ученически автобус

Тодор Тодоров

 

Шофьор на ученически автобус

вакантна

 

Медицинска сестра в ДГ

Нина Георгиева

 

Медицинска сестра в ДГ

Тонка Ладжева

 

Медицинска сестра в ДГ

Снежана Турбакова

 

Медицинска сестра в НУ

Мария Мурадова

 

Медицинска сестра в ОУ и ПГ

Пенка Димитрова