Списък на общинска администрация

 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ

I. ДЛЪЖНОСТИ, ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА

Заместник-кмет „Финанси и общински дейности“

Заместник-кмет „Административно и техническо обслужване“

Иван Павлов

Стайко Петков

 

Секретар на община

Павлина Цанева

 

Главен архитект

арх. Доротея Христова

 

 

II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Административно, информационно и техническо обслужване“

Мл. експерт ГРАО

Мл. експерт „Административно и информационно обслужване“

Тодорка Ганчева

Донка Неделчева

 

Ст. експерт „Канцелария и деловодство“

вакантна

 

Техн. сътрудник „Общински съвет“ и секретар на МКБППМН

Любка Балканска

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Пенка Кехайова

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Любомира Славова

 

Ст. специалист „Административно обслужване – кметство“

Славена Пътникова

 

Изпълнител „Шофьор“

Димитър Стамов

 

Изпълнител „Домакин и архив“

Нели Георгиева

 

 

III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

1. Дирекция „Общинска дейности и устройство на територията“

Директор на дирекция „ОД и УТ“

инж. Станка Грунова 


Ст. експерт „Инвестиции и обществени поръчки“

Диляна Петрова

 

Ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“

Пенка Генчева

 

Гл. специалист „Социални дейности, програми и проекти“

Мария Ангелова-Златева

 

Мл. експерт „Общинска собственост и икономически дейност“

Анелия Георгиева

 

Мл. експерт „ОМП, ЗН и сигурност на информацията“

вакантна 

 

Гл. специалист „Строителство, кадастър и регулация“

Живка Попова

 

Гл. специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“

Мариана Драгнева

 

 

2. Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи“

Директор на дирекция „ФСДМП“

Диана Петкова

 

Главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“

Ирена Петкова

 

Главен счетоводител

Златко Генчев

 

Гл. специалист „Счетоводител местни приходи“

Пенка Желева

 

Гл. специалист „Счетоводител“

Петя Петкова

 

Гл. специалист „Касиер“

Марина Иванова

 

Гл. специалист „Касиер местни приходи“

Мирослава Георгиева

 

Гл. специалист „Човешки ресурси“

Мариана Атанасова

 

 

IV. СПОМАГАТЕЛНИ ЗВЕНА

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радко Цонев

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Станко Станков

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Стоян Стоянов

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Иван Ковачев

 

Дежурен към Общински съвет по сигурност

Радослав Симеонов

 

Поддръжка ТКО

Ангел Ангелов

 

Поддръжка ТКО

Николай Добрев

 

Поддръжка ТКО

Красимир Гошев

 

Работник „Чистота“

Живка Славова

 

Работник „Поддръжка“

Йовчо Колев

 

Работник „Спортна база“

Димчо Дончев

 

Организатор ПВЗ

Кънчо Стоянов

 

Организатор ПВЗ

Сергей Радков

 

Изпълнител - отговорник

Емануил Банков

 

Координатор

Исвенди Мерджанов

 

Здравен медиатор                                                                                           Юлия Симеонова 

Общ работник                                                                                                  Анко Ангелов

Общ работник                                                                                                  Яшар Салимов                


V. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

Домакин

Йовка Дончева

 

Готвач

Диана Петрова

 

Помощник - готвач

Здравка Колева

 

Помощник - готвач

Мария Косева

 

Работник – кухня

Соня Стоянова

 

Шофьор

Веселин Петров