ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

Общ устройствен план на община Николаево - предварителен и окончателен поект.