Секретар на Община

Павлина Цанева - Секретар на община Николаево

Общинска администрация Николаево, гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9, етаж 3, стая № 6, тел. 04330 / 2071, e-mail: sekretar@nikolaevo.net

Секретарят на общината организира и отговаря за:
 
1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми.
 
Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.