Карта на сайта

Обща администрация

Защита на лични данни

Информация и услуги

Кмет

Заместник-кметове

Кметове на кметства

Сигнали

Политика за бисквитките

Политика на поверителност

Визия

Текстове

Новини

Инфраструктурни проекти

Община Николаево

Избори 2013

За общината

Наредби

Протоколи

Решения и протоколи от заседания на ОбС

Търгове и конкурси

МКБППМН

Профил на купувача след 15.04.2016г.

НИКОЛАЕВО ДНЕС

Избори 2014

Оперативна програма - Административен капацитет

Проект Социално включване

Парламентарни избори 2014

Отчети

Местни избори 2015

Президентски избори 2016

Парламентарни избори 2017

Вътрешни правила

Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2013 г.

Друга полезна информация

Програми и проекти

Декларации по ЗПК (стар ЗПКОНПИ), подавани до комисията към Общински съвет

ЗПУКИ_Общинска администрация

ЗПУКИ_Кмет

ЗПУКИ_Кметски наместници

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СТРУКТУРА

Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2014 г.

Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2015 г.

Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2016 г.

Архив на обществените поръчки до 15.04.2016г. - ЗА 2012 г.

Административни услуги

нормативни документи

Профил на купувача до 15.04.2016г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПОКАНА ИЛИ ОБЯВA

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

Контакти

ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ.20, АЛ. 4

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

Местни данъци и такси

Устройство на територията / Кадастър / Контрол по строителството

Защита на лични данни

Декларации по ЗПК (стар ЗПКОНПИ)

Проекти на нормативни актове / Обществено обсъждане

Вътрешни правила и инструкции

Реклама / Транспорт / Търговия, Туризъм, Транспорт

Общинска собственост

ГРАО

Селско стопанство и екология, Зелена система

Нотариална дейност / Социални дейности / Правни и административно-технически услуги

Достъп до обществена информация

Общи административи услуги

Културен календар за 2019

Покани за заседания на ОбС и дневен ред

ЦСРИ

Избори

ЗПУКИ - Зам.-кмет

Културен календар за 2020 г.

COVID-19

Стари проекти

Патронажна грижа

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Преброяване 2021

Избори за Народно събрание 2021

Асистентска подкрепа

Предсрочни избори за народно събрание – 11.07.2021г.

Патронажна грижа + в Община Николаево

CAF

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание – 14.11.2021г.

Електронни административни услуги

Избори за Народно събрание - 02.10.2022 г.

Хъб за функционално свързани социални и образователни услуги в подкрепа на децата от уязвими групи и техните семейства

Избори за Народно събрание – 02.04.2023 г.

ЦАИС ЕОП - профил на Община Николаево в системата за електронни обществени поръчки

Административни услуги "Избори"

Избори за общински съветници и за кметове – 29.10.2023 г.

Подаване на сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН

Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание - 9 юни 2024

Питания и отговори

Заседания