НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ – 2094

НОТАРИАЛНО УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОДПИСА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПЪЛНОМОЩНО ПО ЧЛ. 37 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ – 2094

На основание на:
Закон за нотариусите и нотариалната дейност - чл. 83

Срок за предоставяне:
без срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
без срок

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:
Кмет на община

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник -кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
               Заявител по разглежданата услуга може да бъде всяко дееспособно лице, навършило пълнолетие.

 

Производството започва с устно заявяване на услугата в съответното кметство на община Николаево, където кметът, е упълномощен, съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, обн. ДВ. бр. 104/06.12.1996 г. и последно изменен в ДВ. бр. 50/03.07.2015 г.

Лицето, чийто подпис се удостоверява, трябва да се яви лично, да се легитимира с документ за самоличност и да положи подписа си пред кмета на населеното място, и изписва трите си имена.

Предоставя се оригиналният документ, чието съдържание страната иска да удостовери, както и препис от документа за сравнение. Върху документа се полага подпис, щемпел за удостоверяване на съдържание, като в него се записва името на приносителя. Преписът, надлежно заверен, се подрежда в нарочна книга и се съхранява под номер. В оригиналния документ със заверено съдържание и върху преписа се вписват номера на акта и номера на общия регистър, под който е заведен.

При удостоверяването се дължат нотариални такси съгласно Тарифа за нотариалните такси към ЗННД, приета с ПМС № 186 от 13.08.1998 г.

След удостоверяването частните документи се връщат на лицата, които са ги представили (чл. 590, ал. 3 ГПК). 


Такса на услугата:
за първа страница – 10 лв.
за всяка следваща страница се таксуват като преписи – 2 лв.