ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - други услуги на МДТ

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

Законно основание: Чл.14, ал. 4, т. 2 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Николаево

 

Определение: Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица / собственици или ползватели / или от упълномощени от тях представители в случаите, в които имотът няма да се ползва през цялата следваща година. Декларацията е по образец, утвърден от Кмета на общината. Тя се подава в срок до 31-ви октомври на предходната година.

 

Установен ред за извършване на административната услуга

I. Компетентен орган: Компетентните лица за извършване на услугата са упълномощени от Кмета на Община Николаево длъжностни лица от служба „Местни приходи“.
Данъчните декларации по този закон може да се подаде:
- лично или чрез упълномощено лице;
- по пощата.

II. Необходими документи: Декларация по чл. 14, ал. 4 , т. 1 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Община Николаево за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване.

III. Технологичен път на административната услуга: Декларацията се подава в служба „Местни приходи“ при Общинска администрация – гр. Николаево. Приема се от длъжностно лице и предава също от него на декларатора.

IV. Такси: За приемането и обработването на декларацията се изисква такса от 1 лв..