РЕГИСТРИРАНЕ НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

РЕГИСТРИРАНЕ НА ПЧЕЛИНИ С ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА

На основание на:
Чл. 8, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 137 от Закона за ветериналномедицинската дейност

Необходими документи:

1. Заявление-декларация по образец на БАБХ;

2. Документ за самоличност на заявителя - за проверка;

3. Документ за собственост или друг документ, доказващ право на ползване и владеене на обекта или на имота, в който е разположен обекта;

4. Копие от договор с ветеринарен лекар за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните, които ще се отглеждат в обекта;;

5. Други документи, свързани с обекта - по преценка на заявителя

За територията на Община Николаево регистрацията се извършва от ОД БХ - Стара Загора с подаване на заявление до директора на областната дирекция чрез кмета на населеното място, в което е пчелина.

Tакса: за услугата не се дължи такса