Център за социална рехабилитация и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Николаево работи с потребители от м. август 2018 г. Капацитетът на Центъра е 20 души. Официалното откриване и освещаване на Центъра се състоя на 26.10.2018 г., Димитровден.

В него се оказва подкрепа на потребители – лица с физически увреждания, временна и трайна нетрудоспособност.Те получават следните видове услуги:

  1. Медицинска рехабилитация;
  2. Социална рехабилитация;
  3. Трудотерапия и организиране на свободното време

 

Екипът на ЦСРИ се състои от трима специалисти и двама души помощен персонал:

  • Управител – социален работник;
  • Рехабилитатор;
  • Трудотерапевт;
  • Хигиенист;
  • Общ работник – поддръжка 

В отговор на потребностите на потребителите при нужда към екипа ще се присъединят психолог, логопед и медицинска сестра.

За в бъдеще се предвижда разрастването на ЦСРИ до комплекс от социални услуги, включващ и Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).


За контакти:

гр. Николаево - 6190, обл. Стара Загора, ул. Република № 3

тел. 0879 383 132

Управител: Борислава Бонева