Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ, част II: Интереси - Общинска администрация Николаево