Декларации по чл. 35, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗПКОНПИ - за несъвместимост