ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2001

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2001

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136

Необходими документи:

- документ за собственост
- актуална скица
- техническо задание
- проект - предложение

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до изработването на ПУП

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в данъчна служба. От деловодството преписката се насочва към Кмета на общината, а той – към главния архитект за становище и към гл. специалист „Кадастър и регулация“.
След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
На база представените документи главният архитект издава становище на основание чл. 135, ал.4, т.1 от ЗУТ.
Когато предложението за изменение засяга общинска собственост (частна и/или публична) служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до Общински съвет – Николаево за решение за съгласие и/ или за разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП, съгласно изискванията на чл. 21, ал. 1, т.8 и т.11 от ЗМСМА на основание чл. 124а, ал.1 от ЗУТ.
Кметът на общината разрешава на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ със заповед да се изработи проект за изменение на плана на част от урбанизирана територия в обхват до един квартал или отказват изменението въз основа на становище на главния архитект на общината - когато актът се издава от кмета на общината.
Издадената заповед се съобщава на заинтересуваните лица по реда на чл. 124б от ЗУТ.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.1 от ЗУТ с разрешенията по чл. 124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125 от ЗУТ.
Разрешенията по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ се дават в едномесечен срок от постъпване на искането за разрешение.
Съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал.4 от ЗУТ Решенията и заповедите по чл. 124 и 124а не подлежат на оспорване.
На основание разпоредбите на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ решението на общинския съвет и заповедта на кмета на общината по чл.124а от ЗУТ се разгласяват с обявление, изготвено от гл. специалист „Кадастър и регулация“, което се поставя на определените за това места в сградата на общината или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.
На основание чл. 124б, ал.5 от ЗУТ отказите за издаване на разрешение за изработване на устройствен план по чл. 124а, ал. 5 се дават с мотивирано решение или заповед на компетентния орган в едномесечен срок от постъпване на искането.
Отказите се съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 215.
Мотивираните предписания на кмета на общината спират прилагането на действащите устройствени планове в частите, за които се отнасят на основание чл. 135, ал. 6 от ЗУТ.
Мотивираните предписания се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Издаденото Решение на ОбС – Николаево и/или издадената Заповед на Кмета на общината се получава в ЦАО – Николаево, дирекция „ОД и УТ” от заявителя.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/6eacf665-9ff2-4d4f-889e-4e56da376f49