ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1  № 1 / 11.03.2010 1 Частна гр. Николаево ПИ 51648.38.177, с площ 5002 кв.м.; земеделска земя   10628,20           
2  № 2 / 28.04.2010 2 Частна община Николаево, с. Елхово УПИ VIII-221, кв. 91; дворно място 916.6          
3  № 3 / 28.04.2010 3  Частна община Николаево, с. Елхово УПИ IХ-222, кв. 91; дворно място  856,60           
4  № 4 / 28.04.2010 4  Частна община Николаево, с. Елхово УПИ Х-223, кв.91; дворно място  1065,70           
5  № 1 / 28.01.2011 1  Частна община Николаево, с. Нова махала ПИ 51888.501.978 ; дворно място 2628.8 Атанас Апостолов        
6  № 2 / 04.04.2011 2  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.3.612  10243.1 "Аскента"  продажба   Заповед № 102/20.07.2011 г.  
7  № 3 / 04.04.2011 3  Частна община Николаево, с. Елхово   ПИ 48163.10.614 5387.4  "Аскента"  продажба   Заповед № 103/20.07.2011 г.   
8  № 4 / 04.04.2011 4  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.12.165 7058.3 "Аскента"   продажба   Заповед № 104/20.07.2011 г.  
9  № 5 / 04.04.2011 5  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.4.167 1623.2 "Аскента"  продажба   Заповед № 105/20.07.2011 г.  
10  № 6 / 04.04.2011 6 Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.7.168 4083.6 "Аскента"   продажба   Заповед № 106/20.07.2011 г.  
11  № 7 / 17.06.2011 7 Частна община Николаево, с. Едрево ПИ 27070.501.253; дворно място  6560,00            
12  №8 / 07.09.2011 8 Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.2302; дворно място  2533,44        Заповед № 30/23.02.2012 г.  
13  № 9 / 14.12.2011 9 Частна гр. Николаево  ПИ 51648.37.98 ; турско гробище  1434,60              
14  № 10 / 14.12.2011 10 Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.1.2.3 15462.6          
15  № 1 / 09.03.2012 1  Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.974 1462          
16  № 2 / 06.06.2012 2  Частна гр. Николаево  ПИ51648.501.973 1358.8   продажба   Заповед № 39/07.03.2016 г.    
17  № 3 / 06.06.2012 3  Частна гр. Николаево ПИ 51648.501.972  3975,50           
18  № 4 / 06.06.2012 4 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.21.110; нива 588          
19  № 5 / 06.06.2012 5 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.501.1058  731,90            
20  № 6 / 06.06.2012 6 Частна община Николаево, с. Нова махала   ПИ 51888.501.980 1502.56          
21  № 7 / 06.06.2012 7 Частна гр. Николаево  51648.501.12  2782,10              
22  № 8 / 08.06.2012 8 Частна гр. Николаево  ПИ 51648.501.13 2853           
23  № 9 / 08.06.2012 9 Частна  гр. Николаево  ПИ 51648.501.11 3689.1           
24  № 10 / 11.07.2012 10 Частна община Николаево, с. Нова махала  ПИ 51888.24.31; стопански двор; нива; 2193.6           
25  № 11/ 12.07.2012 11  Частна община  Николаво, с. Едрево ПИ 27070.501.311; читалище; ведно със сграда ПИ 27070.501.311.1 9971.2          
26  № 12 / 12.11.2012 12  Частна община  Николаво, с. Елхово ПИ 48163.501.507 читалище; ведно със сграда ПИ 48163.501.507.1  29516,60            
27  № 13 / 13.11.2012 13  Частна община  Николаво, с. Нова махала ПИ 51888.501.628 ; читалище; ведно със сграда ПИ 51888.501.628.2 и ПИ 51888.501.628.3  31752,50             
28  № 14 / 12.12.2012 14  Частна община  Николаво, с. Елхово  Самостоятелен обект в сграда с ид. 48163.501.682.6.1; ЗП:  26,62 кв.м.; за поща (делба на бивша автоспирка)  964,70           
29  № 15/ 01.02.2013 15  Частна  гр. Николаево  ПИ 51648.501.223, с площ 11018 кв.м.; урбанизирана територия; ниско застрояване; стар номер 223, кв. 51 за паркинг за озеленяване  39323,20    продажба   Заповед № 192 / 17.09.2014 г.    
30  № 16 / 01.02.2013 16  Частна община Николаево, с. Елхово ПИ 48163.501.41 , с площ 1008 кв.м.; урбанизирана територия; за друг обществен обект, комплекс; ведно със сграда ПИ 48163.501.41.1 със застроена площ 205 кв.м., 1 етаж.  3923,20   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 232 / 14.11.2014 г.      
31  № 17 / 14.02.2013 17  Частна гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В Апартамент № 29 2621   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 226 / 18.09.2013 г.      
32  № 18 / 14.02.2013 18  Частна гр. Николаево, ул. " Георги Бенковси" 4, вх В  Апартамент № 30  3245,00   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 183 / 15.08.2013 г.      
33  № 19 / 20.02.2013 19  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.73.437 ; Изоставена орна земя, с площ 11616 кв.м. категория V; стар номер 000437 1195.3          
34  № 20 / 20.02.2013 20  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя ПИ 48163.73.567; Изоставена орна земя, с площ 22882 кв.м.; категория V; стар номер 000567 2354.6   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 233 / 26.09.2013 г.      
35  № 21 / 20.02.2013 21 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя ПИ 48163.132.78; Изоставена орна земя , с площ 14,133 кв.м. ; категория V; стар номер 000078 1108           
36  № 22 / 20.02.2013 22 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.173.658; Изоставена орна земя, с площ 28,613 кв.м. кат. IV; стар номер 000658  3322,00          
37  № 23 / 20.02.2013 23 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.174.600; Изоставена орна земя; с площ 34,448 кв.м.; кат. VI; стар номер 000600 2790.3          
38  № 24 / 20.02.2013 24 Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.176.645; Изоставена орна земя, с площ 10,441 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000645 761.1          
39  № 25/ 20.02.2013 25  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.199.424; Изоставена орна земя; с площ 17,676 кв.м.; кат. V, стар номер 000424  1992,10          
40  № 26 / 20.02.2013 26  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.212.23; Изоставена орна земя; с площ 16,836 кв.м.; кат. III; стар номер 000023 1979.9          
41  № 27 / 20.02.2013 27  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.212.52; Изоставена орна земя, с площ 10,848; кат. III; стар номер 000052  1275.7          
42  №28 / 20.02.2013 28  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.212.53 ; Изоставена орна земя; с площ 17,084 кв.м.; кат. III, стар номер 000053  2009,10          
43  № 29 / 20.02.2013 29  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.118; Изоставена орна земя. С площ 12,975 кв.м. ; кат. IV ; стар номер 000118  1506,40           
44  № 30 / 20.02.2013 30  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.135; Изоставена орна земя; с площ 10,765 кв.м.; кат. IV ; стар номер 000135 1249.8          
45  № 31 / 20.02.2013 31  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя  ПИ 48163.213.172; Изоставена орна земя; с площ 41,501 кв.м.; кат. VI ; стар номер 000172 3025.4          
46  № 32 / 20.02.2013 32  Частна община Николаево, с. Елхово ; земеделска земя   ПИ 48163.527.290 ; Изоставена орна земя; с площ 42,817 кв.м. ; кат. VIII; стар номер 001290 1423.7   продажба чрез търг след решение на ОбС Николаево   Заповед № 234 / 26.09.2013 г.      
47 Разглеждания: 937