ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА безплатно ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ – 2012

ИЗДАВАНЕ НА КАРТА ЗА безплатно ПАРКИРАНЕ НА МПС, ОБСЛУЖВАЩИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛЕСНЕНИЯ ПРИ ПАРКИРАНЕ – 2012

 

На основание на:

Закон за движение по пътищата - чл. 99а

Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Николаево

 

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Лична карта на лицето желаещо да му бъде издадена карта за паркиране или акт за раждане в оригинал, като данните от тях се сверяват и те се връщат;
- Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК за определяне на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане, придружено от оригинал, който се сверява при подаване на документите и се връща;
- Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см. – 1 бр.
- Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документи или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането.


Срок на изпълнение:

Услугата се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Срок на валидност:
В съответствие със срока на валидност на решение на ТЕЛК, НЕЛК или ДЕЛК.
 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Прием на заявлението с приложените документи в Общинска администрация Николаево; Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към кмета на община Николаево; Кмета насочва директора на дирекция „ОД и УТ“, а той – към експерт „Инвестиции и ОП“. След разглеждане на представените документи и в случай, че са спазени изискуемите законови условия, се издава карта за преференциално паркиране на ППС. Картата се получава от Общинска администрация Николаево.


Tакса: Такса за услугата не се заплаща.