Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране – 2012

Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и използване на улеснения при паркиране – 2012

 

На основание на:

Закон за движение по пътищата - чл. 99а


 

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Актуална цветна снимка, с размери 3 на 4 см. – 1 бр.;
- Копие от нотариално заверено пълномощно, когато искането не се подава от лицето с увреждания, придружено от оригинал и лична карта на упълномощеното лице в оригинал, които се връщат след сверяване на данните при подаване на документи или друг документ удостоверяващ представителната власт на лицето подаващо искането;
- Копие от решение на ТЕЛК, НЕЛК за определяне на трайно намалената работоспособност или вид и степен на увреждане - изисква се при необходимост.

Срок на изпълнение:

Услугата се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на подаване на заявлението.

Срок на валидност:
В съответствие със срока на валидност на решение на ТЕЛК или НЕЛК.
 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Прием на заявлението с приложените документи в Общинска администрация Николаево; Завеждане в деловодната система и изпращане на преписката към кмета на община Николаево; Кметът насочва преписката към директора на дирекция „ОД и УТ“, а той – към експерт „Общинска собственост и икономически дейности“. След разглеждане на представените документи и в случай, че са спазени изискуемите законови условия, се издава карта за преференциално паркиране на МПС. Картата се получава от Общинска администрация Николаево.


Tакса: Такса за услугата не се заплаща.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/social-services/social-assistance/478fd0b0-3727-433e-9cdc-4a8b4acfbc65