ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ – 2063

ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ – 2063

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3

Необходими документи:

- Разрешение за строеж
- документ за собственост
- протоколи издадени по време на строителството

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: до издаване на РП или УВЕ

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към Кмета на Община Николаево, а той пренасочва преписката към главния архитект на Община Николаево.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация“ в Дирекция „ОД и УТ” в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи се издават констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа.
Констативният протокол и удостоверението за степен на завършеност на строежа се получават от заявителя в Дирекция „ОД и УТ”.

Техническа такса: 10.00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/7e0afebc-b047-44c0-9266-90732bcb59b9