ИЗДАВАНЕ НА предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци – 2093

ИЗДАВАНЕ НА предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци – 2093

Нормативно основание:
Закон за управление на отпадъците - чл. 19, ал. 1

Необходими документи:

- Заявление по образец

- Копие от документ за собственост;

- Одобрени проекти „Архитектура“ и „Конструкции“

- Разрешение за строеж – влязло в сила
- Скица на имота.

Срок за изпълнение: 7 дни

 

Срок на валидност: няма
 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите служителят подготвя предписанието. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация - Николаево
 

Такса: няма

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/domestic-and-construction-waste/ad4f9b31-938a-4b55-9c9d-e47993e41ea6