ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ - 2034

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ - 2034

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 4

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност
- пълномощно, ако не е правоимащото лицe

Срок за изпълнение и цена:

5 дни – обикновена - 7 лв.
3 дни – бърза – 10,50 лв.
24 часа - експресна -14 лв.

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево и в кметствата по населени места в общината само за текущата календарна година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Издава се по място на смъртта, като се прави препис от актовата книга за съответната година.
Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът в ЦАО насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/d38454f0-2208-4a5f-af51-f537089fba16