ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131

На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3, във връзка с; чл. 52

Необходими документи:
Заявление по образец

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“.  на Общинска администрация – гр. Николаево. Препис от документа се получава от служба „Местни приходи“.
 

Цена: безплатно.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d4cdf5a9-46f6-445c-944b-c0bd7f6da467