ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. - 2039

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. - 2039

На основание на:
• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 13
• Наредба №1 на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция от 19 февруари 1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2

Необходими документи:
- заявление
- документ за самоличност или пълномощно
- документ от съда

 

Срок на валидност: няма

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
При необходимост от издаване на копие от семеен регистър, воден до 1978 година или препис или копие от личен регистрационен картон се подава Заявление ЦАО – гр. Николаево.
Служителят проверява самоличността, регистрира заявената услуга в електронната система за документооборот. Проверява в електронната система за архивиране на документи за наличие на данни и служител на ГРАО изготвя копие от семеен регистър. При искане на копие от личен регистрационен картон служител от ГРАО изготвя копие или препис от личен регистрационен картон.

Срок за изпълнение и цена:

- 5 дни – обикновена – 2 лв. на страница
- 3 дни – бърза – 3 лв. на страница
- 24 часа – 4 лв. на страница


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/corrections-and-endorsements/1ab14ba6-0dff-4147-a99d-a20d4ad73c98