ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2068

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА ИЗВЪН ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2068

На основание на:
Закон за горите - чл. 211, ал. 4

Необходими документи:
Заявление по образец
Разрешително за сеч

Срок на валидност: 12 часа от момента на издаване

Място: Oбщинска администрация – Николаево


Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път, като при попълване на платежното нареждане се посочва вида на административната услуга. Документът за платената сума се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. Служителя издава превозния билет. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация - Николаево.


Забележка: Извозваната дървесина предварително трябва да бъде измерена, кубирана и маркирана, като за това се дължи отделна такса по административна услуга № 2006 от раздел „Селско стопанство и екология“

Цени: 5,00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

     https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/9673e0ce-64ef-46a8-8a40-f83766942599