ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ – 2086

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ И ИЗКОРЕНЯВАНЕ ДО 5 ДЪРВЕТА И ДО 1 ДКА ЛОЗЯ В СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ – 2086

Нормативно основание:
Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

Забележка: разрешението се издава съгласувано с кметовете  по населени места

Необходими документи:

- Копие от нотариален акт или  копие от решение на Поземлена комисия;
- Скица на имота.
 

Срок за извършване: 10 дни

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път, като при попълване на платежното нареждане се посочва вида на административната услуга. Документът за платената сума се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите от служителя, се подготвя разрешителното или съобщение за отказ. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация – Николаево, а в случай на отказ, съобщението се връчва на заявителя по реда на АПК.
 

Такса: 10 лева

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/44ed2358-4b0b-48be-ae44-0594c6812b0f