ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ – 2031

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ ДЕКОРАТИВНИ ДЪРВЕТА И ДЪРВЕТА С ИСТОРИЧЕСКО ЗНАЧЕНИЕ – 2031

 

На основание на:

Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2

Наредба № №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Николаево

Необходими документи:

Документ за собственост на имота (дворище);

Одобрен инвестиционен проект,

Решение на общинския съвет,

Квитанция за внесена такса

Решение на комисия – санитарна експертиза за състоянието на дърветата

Забележка: При необходимост могат да се изискат и други документи.


Срок на валидност: 2 години

Място: Oбщинска администрация – Николаево.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите от служителя, се подготвя разрешителното или съобщение за отказ. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация – Николаево, а в случай на отказ, съобщението се връчва на заявителя по реда на АПК.
 

Срок за изпълнение:  14 дни

Цена: безплатно


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/3b7126ce-82ac-469a-ba6f-ee6c3f4272e0