ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 /ПЕТ/ БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД 1 ДЕКАР – 1996

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТСИЧАНЕ НА НАД 5 /ПЕТ/ БРОЯ ДЪРВЕТА И НА ЛОЗЯ НАД 1 ДЕКАР – 1996

На основание на:

Закон за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) – чл. 32, ал. 3

Необходими документи:
Заявление по образец;
Копие от документ за собственост на поземления имот – нотариален акт или решение на Поземлена комисия;
Скица на имота;
Копие от протокола за трасиране границите на имота;
Когато имота е наследствен се прилага удостоверение за наследници;
При повече от един собственик на имота, се прилага и декларация с тяхното съгласие.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
До 31.12 на календарната година, през която е издадено разрешението за сеч.

Срок на изпълнение: 14 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Oбщинска администрация – Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път, като при попълване на платежното нареждане се посочва вида на административната услуга. Документът за платената сума се прилага към заявлението. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор на дирекция „ОД и УТ“, а той към специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“. След разглеждане на документите от служителя, се подготвя разрешителното или съобщение за отказ. Готовият документ се получава в служба „Земеделие, екология, озеленяване и чистота“ на Общинска администрация – Николаево, а в случай на отказ, съобщението се връчва на заявителя по реда на АПК.

Такса: 10 лева


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/78771380-1b9c-4818-bdcb-5e19b0301e77