ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 59, ал. 2, във връзка с; чл. 8, т. 3; чл. 12, ал. 3

Необходими документи:

- документ за собственост
- скица с виза за проектиране
- одобрен инвестиционен проект

Срок на изпълнение: 
7 дни след подаване на заявлението

Срок на валидност:
3 години до започване на строителството и 5 год. до завършване на грубия строеж

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/71c82f03-35be-4667-8e57-a298df937115