ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯВЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – 1989

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯВЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – 1989

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 56

Необходими документи:

- актуална скица
- документ за собственост, писмено съгласие на собственика на имота или договор за наем
- проект /схема/ за мястото на преместваемия обект, одобрена от гл.архитект на общината
- проекти на преместваемия обект, дизайнерско решение, снимки, мостри, в зависимост от спецификата на обекта (задължително се представя конструктивен проект или конструктивно становище)


Срок на изпълнение: 10 дни за павилиони и маси / 20 дни за рекламите

Срок на валидност: 
безсрочно или за срока на договора, сключен със собственика на поземления имот

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчна служба или по банков път, след което преписката се насочва към Главния архитект на Община Николаево. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от гл. специалист „Кадастър и регулация” в Oбщинска администрация – Николаево. След разглеждане на представените документи се издава виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се получава от заявителя в ЦАО.

Техническа такса: 
- поставяне на маси и сергии – 10.00 лв.
- павилиони – 20.00 лв.
- за реклами, табели и др. – по раздел XI от Наредба № 5 на ОбС Николаево
 


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/81ec999f-7ddc-4ec5-a463-13b5cd98c7e9