ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – 2045

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ДОСТЪП ДО ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – 2045

На основание на:
Закон за горите - чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии, издадено от МЗХ и МВР – чл. 23

Необходими документи:
Заявление;
Позволително за сеч;
Технологичен план.

Място: Общинска администрация – Николаево

Срок на действие на индивидуалния административен акт:
Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Общинска администрация – Николаево.След преглед на документите и уточняване на маршрута, по-който ще се движат превозните средства, се издава разрешително. Готовия документ се получава по начин, определен от заявителя.

Такса: Няма такса.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/environment/green-system/0f98137c-fbc9-4268-8439-d1e46310050c