ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2002

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2002

 

На основание на:
Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7

Необходими документи:

решение на поземлената комисия и удостоверение за наследници (ако е необходимо)

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: безсрочен

Процедура по предоставяне на услугата:

Заявлението се подава в ЦАО - община Николаево. Завежда се в деловодната система и се насочва към директора на дирекция „ОД и УТ”. В дирекцията съответните длъжностни лица изготвят удостоверението и скицата Таксата за услугата се заплаща в служба „Местни приходи” или по банков път.
Удостоверението, издадено от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. сведение, че имотът е нанесен или не е нанесен в кадастралния план;
2. номера и размера на имота според кадастралния план;
3. размера на застроената част по чл. 11, ал. 3 и 4, за които се дължи обезщетение по чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ, както и размера на свободните площи, подлежащи на възстановяване;
4. информация, учредено ли е право на строеж и дали строежът на законно разрешената сграда е започнал в срока по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ;
5. ограниченията на собствеността с посочване на основанията за тях.
Скицата, издадена от техническата служба на общината, когато се иска възстановяване на правото на собственост върху имоти в границите на урбанизираните територии, съдържа:
1. границите и номера на имота съгласно кадастралния план;
2. регулационното отреждане на територията, в която попада имотът;
3. границите и площите за възстановяване на правото на собственост, включително и с ограниченията, върху имотите.

Готовите документи се получават лично в ЦАО - община Николаево или по посочения от заявителя начин.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/8c370ac5-b861-4676-b991-7f63245403ed