ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2081

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2081

На основание на: Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с чл. 5

 

Необходими документи: Заявление по образец

Срок на изпълнение: 7 дни

Срок на валидност: до промяна на обстоятелствата

 

Процедура по извършване на административната услуга:

Заинтересованите лица подават заявлението с приложените документи лично или чрез упълномощено лице в Общинска администрация - Николаево. Таксата за извършване на услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ или по банков път. Документът за платена такса се прилага към заявлението. След получаването на изискуемите документи образуваната преписка се завежда в електронната система за документооборот, след което се насочва към експерт "Общинска собственост". Последният в срок от 7 дни проверява основанията за искането на заявителя и наличната информация в общинските регистри относно имота. Когато в тях се съдържат данни за осъществени разпоредителни действия или за други факти и обстоятелства относно имота, експертът изготвя и подписва удостоверение, което съдържа извлечение от съдържанието на актовите книги. Готовото Удостоверение се получава в служба „Общинска собственост“ на Общинска администрация – Николаево или по друг начин, посочен от заявителя.


Tакса: 5 лева
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/expropriation-compensation/4850254f-f0ab-43f4-a6d9-2a86126aa89a