ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ – 2395

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ – 2395

На основание на: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

Необходими документи: документ за собственост / документ за учредено право на ползване

 

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - до края на работния ден

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Удостоверение за данъчна оценка на право на ползване се изисква при осъществяване на прехвърлителна сделка. Сделката се извършва от нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на ползване. В данъчната оценка трябва да е удостоверена липсата на публични задължения на прехвърлителя на правото на ползване, съгласно чл.226, ал.1 от ДПК, а ако правото на ползване е съсобствено или е съпружеска имуществена общност, в данъчната оценка се отбелязва и липсата на данъчни задължения на съпруга или на всеки от съсобствениците.
Компетентно да извърши услугата издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване е оправомощено лице от служба „Местни приходи“ в Общинска администрация – гр. Николаево.

Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице – собственик на недвижим имот /ползвател, както и упълномощено от него лице.

 

Забележка: Искането може да бъде внесено и от трето лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица, след легитимиране по установения ред.


Искането заедно с приложените документи се подава в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни приходи“. След проверка и приемане на документите, служителят от служба „Местни приходи“ в Община Николаево извършва справка в информационния масив за наличие на данни за заявителя и изготвя удостоверението. Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево.

 

Цена:
Обикновена - 10,00 лв.
Бърза - 12,00 лв.
Експресна - 15,00 лв.
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/ec54dbeb-a4f9-4ea7-90b8-2ced39be587e