ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ – 2393

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ – 2393

На основание на: Приложение 2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2; чл. 12

 

Необходими документи: декларация по чл. 14 от ЗМДТ

 

Срок на изпълнение:
Обикновена - 5 дни,
Бърза - 3 дни,
Експресна - до края на работния ден

 

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Правото на строеж е право да се построи, надстрои или пристрои сграда върху земя, собственост на трето лице, като приобретателят на правото на строеж става собственик на построената сграда, без да е собственик на земята. Удостоверение за данъчна оценка на право на строеж се изисква при осъществяване на прехвърлителна сделка (договор) за продажба, дарение или замяна. В договора се посочва дали се прехвърля право на строеж, на надстрояване или на пристрояване, описва се поземления имот, върху който се учредява правото на строеж, описва се видът сграда, която ще се построи и т.н. Сделката се извършва от нотариус, имащ правомощия в района по местонахождението на недвижимия имот, върху който е учредено правото на строеж. В данъчната оценка се удостоверява липсата на данъчни задължения на прехвърлителя на правото на строеж, съгласно чл. 264, ал.1 от ДОПК, а ако правото на строеж е съсобствено или е съпружеска имуществена общност, в данъчната оценка се отбелязва и липсата на данъчни задължения на съпруга или на всеки от съсобствениците.

Компетентно да извърши услугата издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж е оправомощено лице от служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево.
Заявител може да бъде всяко физическо или юридическо лице – собственик на право на строеж, както и упълномощено от него лице. Таксата за услугата се заплаща в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево.


Забележка: Искането може да бъде внесено и от трето лице, но удостоверението се получава само от изброените по-горе лица, след легитимиране по установения ред.


Искането заедно с приложените документи се подава в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево.
След проверка и приемане на документите, служителят от служба „Местни приходи“ извършва справка в информационния масив за наличие на данни за заявителя и изготвя удостоверението.
Изготвеното удостоверение се предоставя на заявителя или на упълномощено от него лице от служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево.

 

Цена:
Обикновена - 10,00 лв.
Бърза - 12,00 лв.
Експресна - 15,00 лв.

 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/1d7f46f0-ce49-429c-ba21-0bad751ae208