ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО – 2091

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО – 2091


На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 41, във връзка с; чл. 29, ал. 1

 

Необходими документи: декларация по чл. 32 от ЗМДТ

 

Срок на изпълнение: 5 дни

 

Срок на валидност: до края на календарната година

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи“ на Общинска администрация – гр. Николаево. Таксата за услугата заплащате на каса в служба „Местни приходи“ или по банков път. Искането може да бъде подадено чрез поща с обратна разписка на адрес: 6190 гр. Николаево, ул.”Георги Бенковски”№ 11. Удостоверението се получава в служба „Местни приходи“ или според заявения в искането начин.

Цена: 5,00 лв.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/d17fd898-94d2-44c7-8015-aca35255ff5c