ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК – 2014

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК – 2014


На основание на: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5

Необходими документи: Заявление по образец.

Срок на изпълнение: 5 дни

Срок на валидност: до края на календарната година

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искане по образец се подава лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни приходи ” на Общинска администрация – гр. Николаево. Удостоверението се получава в служба „Местни приходи“.


Цена: безплатно.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/taxes-for-citizens/community-taxes/4a8f7fa5-0b7e-4cd4-8541-3acf75105287