ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН – 2085

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН – 2085

На основание на:
Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 54 а, ал. 3, във връзка с
Закон за устройство на територията - чл. 175

Необходими документи: 
- заснемане
- документ за собственост
- Разрешение за строеж

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: безсрочен

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:


 https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/cadastral-activities/06a35b77-4c0e-4bce-bf13-0dc1d82830af