ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС - 1997

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС - 1997

 

На основание на:

• Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1
• Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8
• Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) - чл. 23, ал. 1

Необходими документи:
- искане
- документ за самоличност или пълномощно

Срок за изпълнение:
- 24 часа – 5 лв.

Срок на валидност: до промяна на настоящия адрес

Място: Център за административно обслужване – гр. Николаево и в кметствата по населени места в общината

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в Център за административно обслужване – гр. Николаево или в кметствата по населени места в общината - раб. време с граждани от 8.00 до 17.00 часа, понеделник – петък, почивни дни събота и неделя.
Удостоверява последният заявен настоящ адрес. Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Николаево. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в данъчна служба в ЦАО, кметствата по населени места в общината.
Преписката се насочва към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК)
Специалист от ГРАО в ЦАО или по кметствата издават удостоверението.
В ЦАО /в съответното кметство/ заявителят получава удостоверението на същия ден.

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/name-and-address/74474fb4-fcee-4b75-b6d2-562ba7bb8f92