ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР – 2122

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ЕМЛЯЧЕН РЕГИСТЪР – 2122

На основание на:
Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 12, ал. 2

Необходими документи за извършване на услугата:
Заявление по образец.
Документ за самоличност.
Удостоверение за наследници при необходимост.

Срок за извършване на услугата: 14 дни

Процедура по извършване на административната услуга:

Компетентен орган е кметът на община Николаево или оправомощено от него лице от общинската администрация. Заявител по настоящата услуга може да бъде всяко заинтересувано лице съгласно ЗСПЗЗ, което цели да докаже своето право на собственост върху даден поземлен имот.
Когато заявлението се подава от пълномощник, към същото следва да бъде приложено и писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Заявлението и приложените към него документи се подават в Общинска администрация гр. Николаево. Заявлението се входира в деловодната система на Общината и се насочва съм Кмета на Общината. Той насочва преписката към директора на дирекция  „ОД и УТ”. А директорът насочва преписката към съответното длъжностно лице за изпълнение.

Такса/цена за извършване на услугата: няма

Забележка: Община Николаево предлага настоящата услуга само по емлячен регистър за с. Нова махала, общ. Николаево.


 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/agriculture-and-forests/agriculture/c3b87780-ce89-4285-a6b0-2927e9e4e82e