ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 173 ОТ СК) - 2391

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 173 ОТ СК) - 2391

 

На основание на:
Семеен кодекс - чл. 153, и следващи

Необходими документи:

- заявление
- документ за самоличност на родителите (настойнически съвет), попечителите
- свидетелство за съдимост
- Съдебно решение за поставяне под пълно запрещение

Срок за изпълнение:

- 5 дни – обикновена
- 3 дни – бърза

Цена: безплатно

Срок на валидност: до промяна в съвета по настойничество или попечителство

Място: Общинска администрация гр. Николаево – стая 8, етаж 3

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист „Канцелария и деловодство“ в Oбщинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът „Канцелария и деловодство“ насочва преписката към секретаря на Общината. Секретарят на общината и главният юрисконсулт извършват проверка на подадените документи и заявителите лично попълват изискуемите декларации в присъствието на длъжностните лица.
Удостоверението за настойничество и попечителство се получава от заявителя на трети етаж, стая 6 от Секретаря на общината.
 
Формуляри: Попълват се в Общинска администрация гр. Николаево – стая 6, етаж 3

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк: 

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-status/birth-and-adoption/ea768344-3970-4c92-a5d8-6dacad02a110