ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2114

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2114

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 192, ал. 2 и ал.3

Необходими документи:

- актуална скица
- задание
- пазарна оценка
- квитанция към приходен касов ордер

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което преписката се насочва към Кмета на общината, от него – към Директора на дирекция „ОД и УТ” и накрая към съответния служител. Служителят от дирекция „ОД и УТ“:
                1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация и предложения проход следните обстоятелства:
                1.1. предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот /имоти по действащия КП или КК;
                1.2. наличието на условията за прилагане на чл. 192 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;
                2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
                3. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода;
                4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
                Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
                Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Старозагорския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ). Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт. Правото на преминаване през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета на общината.
                Заповедта за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост.

Техническа такса:
Изчислява се според пазарната оценка

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/development-plans/07f442bf-ea80-4735-a04b-98092de33f49