ИЗДАВАНЕ ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – 2083

ИЗДАВАНЕ ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – 2083

 

На основание на:
Закон за устройство на територията - чл. 140, ал.1

Необходими документи:

- документ за собственост

Срок на изпълнение: 14 дни

Срок на валидност: 6 месеца.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация – Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в данъчната служба, след което преписката се насочва към главния архитект на общината. Когато приложената скица е издадена от СГКК- Стара Загора и за населеното място има действащ регулационен план, преписката се пренасочва от главния архитект към служител в дирекция „ОД и УТ” за изчертаване на скица от действащ регулационен план на населеното място. След разглеждане на предоставените документи главният архитект издава виза за проучване и проектиране.
След издаване на визата за проектиране същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Издадената виза се получава в дирекция „ОД и УТ” от заявителя.

 
Техническа такса: 15 лв. за скица и 15 лв. за виза
 

За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/zut-cadaster/building-reconstruction/8b59808a-acc3-457d-ae7f-1f72fc698b54