КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – 2047

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ – 2047

На основание на:
Закон за туризма - чл. 128, т. 1

Необходими документи:
- заявление за категоризиране по образец

- декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
- декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
- справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
- копия на документите, удостоверяващи образованието и/ или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията за заявения вид и категория на туристическия обект;
- формуляр по образец за определяне на категорията;
- удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация /по служебен път/;
- копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;
- изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;
- документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 5 години.

Срок на изпълнение: 60 дни.

 

Процедура по предоставяне на административната услуга:
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема в Oбщинска администрация - Николаево. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в служба „Местни приходи” или по банков път, след което преписката се насочва към директора на дирекция „ОД и УТ”, където се извършва проверка на приложените документи. Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти разглежда заявлението и приложените към него документи в 14-дневен срок от постъпването му и след като констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Закона за туризма, се произнася по тях с мотивирано предложение до кмета на община Николаево или до оправомощено от него длъжностно лице да открие процедура по категоризиране на туристическия обект и да издаде временно удостоверение за откритата процедура по категоризиране. Временното удостоверение е със срок на валидност два месеца. В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи в срок 10 работни дни от датата на заседанието общинската експертна комисия писмено уведомява заявителя и определя 14-дневен срок от получаване на уведомлението за отстраняването им. Срокът за разглеждане на документите спира да тече до датата на отстраняване на непълнотата и/или нередовността. Ако в указания по-горе срок непълнотите и/или нередовностите не бъдат отстранени, кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва определяне на вид и категория на обекта. Заповедта се изпраща на заявителя. В срока на временното удостоверение се определя експертна работна група за проверка на място в обекта за съответствието му с изискванията за заявената категория. Експертната работна група се състои най-малко от трима души – председател и членове. За проверката се съставя констативен протокол, който съдържа предложение за определяне или за отказ за определяне на вид и категория на средството за подслон/мястото за настаняване. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които се допускат предписания, експертната работна група дава задължителни предписания за изпълнение в рамките на срока на издаденото временно удостоверение. При констатиране на несъответствия с изискванията за съответната категория, за които не се допускат предписания, експертната работна група предлага определяне на категория, по-ниска от заявената, или отказ за определяне на категория. Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице определя вида и категорията на обекта и издава удостоверение за определена категория или със заповед мотивирано отказва определянето на категория. На категоризираните средства за подслон и места за настаняване се издава категорийна символика в 14- дневен срок от датата на заповедта за определяне на категория. Категорийната символика включва удостоверение и табела. Категорийната символика е унифицирана и се издава по образец, утвърден от министъра на туризма. 

Такса:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
д) над 100 стаи – 4000 лв.;
3. за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. на брой;

*При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата (чл. 5, ал. 3 от Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма).

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.


За заявяване на услугата по електронен път последвайте следния линк:

https://egov.bg/wps/portal/egov/services/business-and-entrepreneurs/tourism-hotels-and-restaurants/ed9641b5-4a6f-412d-a9ca-ed777799852d